Thi công hoàn thiện công trình nhà 3 gian gỗ Cẩm Trắc tại thành phố Vũng Tàu.

THÔNG TIN KÍCH THƯỚC

nhà 3 gian gỗ cẩm trắc vũng tàu

nhà 3 gian gỗ cẩm trắc vũng tàu

nhà 3 gian gỗ cẩm trắc vũng tàu

nhà 3 gian gỗ cẩm trắc vũng tàu

nhà 3 gian gỗ cẩm trắc vũng tàu

nhà 3 gian gỗ cẩm trắc vũng tàu

nhà 3 gian gỗ cẩm trắc vũng tàu

nhà 3 gian gỗ cẩm trắc vũng tàu

nhà 3 gian gỗ cẩm trắc vũng tàu

nhà 3 gian gỗ cẩm trắc vũng tàu

nhà 3 gian gỗ cẩm trắc vũng tàu